Zápis do Mateřské školy Ořechov pro školní rok 2020/2021

Informace pro přijímání dětí do mateřské školy pro školní rok 2020/2021

Zápis dětí do mateřské školy se bude konat bez přítomnosti dětí dne 14.5.2020 od 12.00 do 15.30 hodin.

Potřebné dokumenty k zápisu  :      

– na požádání o jejich zaslání na adrese: skolka@orechov-ronov.cz

– osobně si je vyzvednout v mateřské škole po telefonické domluvě s ředitelkou školy 734 622 048.

Škola bude přijímat žádosti  do 14. 5. 2020.
Dokumenty lze do školy doručit těmito způsoby:
1. Do datové schránky školy (Identifikátor datové schránky: t34kv88 )
2. E-mailem s uznaným elektronickým podpisem na adresu: skolka@orechov-ronov.cz
3. Poštou na adresu školy: Mateřská škola Ořechov, příspěvková organizace, Ořechov 56, Ořechov 594 52
4. Osobně 14. května 2020 od 12.00 do 15.30.
V souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších
předpisů, Vás upozorňuji, že jako zákonný zástupce zastupující účastníka řízení máte
možnost ještě před vydáním rozhodnutí ve věci přijímacího řízení Vašeho dítěte do mateřské
školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Ořechov. příspěvková organizace, vyjádřit se
k podkladům rozhodnutí. 
Upozornění: Účastník řízení nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti.
Každé přihlášené dítě obdrží registrační číslo – bude Vám sděleno při odevzdání dokumentů
k zápisu.
8. června 2020 bude seznam registračních čísel přijatých dětí zveřejněn na webových
stránkách školy a na nástěnce v mateřské škole.
O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu
vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým
dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, ale můžete požádat o jeho
vydání.
Školský zákon č. 561/2004 Sb., v platném znění
§ 183, odst. 2
Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod
přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně
přístupném místě ve škole … a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění… Zveřejněním seznamu
se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

O případném nepřijetí budete informování doporučeným dopisem odeslaným 8. června 2020.

 

V Ořechově dne 14.3.2020                                                         Mgr. Bohdana Musilová, ředitelka školy